Sajtóközlemény
Lezárult a „Javul a szegregátumban élők helyzete Sárosdon”” című projekt

2021.12.31.-án lezárult az EFOP-1.6.2-16-2017-00090-es számú, „Javul a szegregátumban élő helyzete Sárosdon”

elnevezésű projekt. A 199.907.310 Ft európai uniós támogatás segítségével Sárosdon szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának a segítése valósulhatott meg.

2018. Április 1.-jén Sárosd Nagyközség Önkormányzata útjára indította az EFOP-1.6.2-16-2017-00090 „Javul a szegregátumban élők helyzete Sárosdon” elnevezésű projektjét. A pályázat során 4 képzést, 2 tréninget, több mint 50 közösségi programot, 6 tábort, 5 napközis tábort és számos kirándulást valósítottunk meg, melyek mindegyike az életminőség javítását és a közösségi kohézió erősítését szolgálta. A képzéseken 80 fő vett részt, melyből 79-en bizonyítványt vagy tanúsítványt szereztek. 75 fő vett részt egészségügyi szűrésen, melyek során tüdőszűrés, Covid szűrés, illetve általános állapot felmérés zajlott. A hét szakképzett szociális munkás által végzett szakmai munka nagy része nem mutatható ki statisztikai adatokkal, de 132 résztvevővel, közel 200 gyermekkel, 64 családdal zajlott segítő tevékenység, mely magában foglalta a kapcsolattartást, családlátogatást, tanácsadást, a munka világába történő elhelyezkedés mentorálását, háztartási ismeretek elsajátítását, szakmához jutás támogatását. A minőségi szolgáltatási elemeken keresztül a projekt célja minden esetben az volt, hogy a résztvevőknek igényük legyen a változásra és önerőből legyenek képesek arra.
Sárosd elnyerte az EFOP-1.6.2 projektre épülő EFOP-2.4.1 infrastruktúrális fejlesztést szolgáló pályázatot is, melynek során 213 565 605 Ft-ból 8 szociális bérlakás és egy szolgáltató pont épülhetett meg.

A projekt megvalósítója: Sárosd Nagyközség Önkormányzata
A projekt megvalósítási ideje: 2018.04.01 – 2021.12.31
A projektzárás dátuma: 2021.12.31
A projektről bővebb információt a www.sarosd.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
06 25 511 210

Sajtokozlemeny_Projekt-zarasa-Efop-1.6.2
Letöltés

Kedvezményezett neve (fő): Sárosd Nagyközség Önkormányzata

Konzorciumi partner: Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-2017-00090

A projekt címe: „JAVUL A SZEGREGÁTUMBAN ÉLŐK HELYZETE SÁROSDON”

A szerződött támogatás összege: 199 907 310 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Az EFOP-1.6.2-16 ’Javul a szegregátumban élők helyzete Sárosdon’ című projektünk célja, a sárosdi szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítése. A projekt megvalósítási helyszíne Sárosd 1. számú szegregátuma, amely a Tükrösi útból, Munkácsy Mihály utcából, Kölcsey Ferenc utcából és a Táncsics utcából áll. Jelenleg 172 fő él életvitelszerűen a szegregátumban, ennek 60%-a aktív korú (16-54 éves), ez 104 fő. A 104 főnek a 96%-át vonjuk be a projektbe, mint közvetlen célcsoporttag, ez összesen 100 fő. A 100 főből 80 fő vesz részt felnőttképzésben. A Jelenlét típusú, settlement szociális munka biztosítását 1 fő szociális munkás heti 40 órában, és 6 fő szociális munkás heti 20 órában látja el. A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője Sárosd Nagyközség Önkormányzata, a civil konzorciumi tag pedig a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány a projekt keretében megvalósuló közösségfejlesztő és képzés szervező tevékenységekben vesz részt, valamint az rendezvények lebonyolító tevékenység és egyéb tréningek megvalósítását biztosítja. A projekt többi tevékenységét Sárosd Nagyközség Önkormányzata saját teljesítés-, vagy beszerzés keretében valósítja meg.

A projekt részcéljai, hogy javuljon a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése; növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje; növekedjen a foglalkoztatásba kerülők száma; növekedjen a gyermekek óvodáztatási aránya; javuljanak az iskoláskorúak iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei, szabadidő eltöltési lehetőségei; javuljon a célcsoporttagok egészségi állapota; csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma; növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra; fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak be.

A célok és részcélok elérése érdekében a projekt előkészítése során olyan komplex programot dolgoztunk ki, amelyben a különböző területeket érintő beavatkozások és tevékenységek egymást kiegészítve, egymásra épülve fejtik ki hatásukat. Ezek az elkülönülő, de egymással kölcsönhatásban lévő szociális-, gyermekjóléti-, közösségfejlesztési-, oktatási-, képzési-, egészségügyi- és munkaerőpiaci szolgáltatások szorosan hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez. A szociális szolgáltatások a jelenlét típusú szociális munka keretei között, a szoros családkísérés által valósulnak meg a szociális munkások által, az Egyéni Fejlesztési Tervekben, valamint a Családi Fejlesztési Tervekben meghatározott célok mentén.  A munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítását is a szakmai vezető és a szociális munkások foglalkoztatásával kívánjuk megoldani, akik a projekt teljes magvalósítási szakaszában a célcsoporttagok foglalkoztatásának elősegítésén is dolgoznak.

A gyermekeknek táborokat, kirándulásokat, gyermekfoglalkozásokat szervezünk, tanulószobát, korrepetálást, vizsga felkészítést, korai fejlesztést tudunk biztosítani. A fiataloknak drogprevenciós- és szexedukációs előadásokat tartunk. A felnőttek számára képzéseket indítunk, tréningeket, melyek célja a munkaerő piacon való elhelyezkedés segítése.  Rendezvényeinken – a közelmúltban megrendezett falu napon is jelen voltunk – családi napjainkon, az egészségügyi szűréseinken pedig minden sárosdi lakos részt vehet.

Dunkl Gergely polgármester a projektnyitó rendezvényen elmondott beszédében is megerősített:

„Településünkön régóta problémát jelent a mélyszegénységben és szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok felzárkóztatása. Ezen problémák sokoldalúak és ha nem kezeljük akkor számos más területen is újabb és újabb gondokat okoznak: mint pl közegészségügyi, köztisztasági vagy közbiztonsági problémákat. Mindez a településünk élhetőségég veszélyezteti.

A problémát régóta ismerjük, azonban konkrét intézkedések csak kismértékben történtek. Ki kell mondanunk, hogy ennek a problémának nem lehet a végtelenségig hátat fordítani, nem lehet besöpörni a szőnyeg alá. Foglalkozni kell vele, melyre most lehetőséget kaptunk. Ezzel élni kell és a lehető legtöbbet meg kell tenni, hogy a településünk élhetőségén javítsunk. Mindez közös érdekünk!…”

A projekt azt a területet célozza törekvéseivel, ami a legösszetettebb feladat minden lakóközösség életében. Lehetőséget ad a szolgáltatások és az érintettek közvetlenebb kapcsolatának kialakítására; képzésekre, melyek a foglalkoztatást hivatottak elősegíteni; fiatalok, gyermekek felzárkóztatására, programokra, melyek a közösségi kohéziót erősítik; illetve szakemberek bevonására. Mindezekre egy önkormányzatnak saját erőből nem lenne lehetősége.

A pályázaton Sárosd Nagyközség Önkormányzata és konzorciumi partnere Civil Centrum Közhasznú Alapítvány összesen 199 907 310 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott (100%-os támogatás formájában), mely támogatás önerőt nem igényel. A támogatást az Európai Szociális Alap biztosítja.

A projekt három éves időtartamú, az Önkormányzat és az Alapítvány közös munkája 2018. ápr. 1-jén indult, s a tervek szerint 2021. ápr. 1-jével zárult volna, azonban a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a program 3 hónappal meghosszabbodott, így a vége: 2021. jún. 30-ra tolódott ki.

A projekt megvalósításának kezdete  2018.04.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje     2021.06.30.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata pozitív támogatói döntéssel rendelkezik az EFOP-2.4.1 keretében benyújtott támogatási kérelemmel kapcsolatban is. Az EFOP-2.4.1 (ERFA) projekt az EFOP-1.6.2. konstrukciót egészíti ki infrastrukturális beruházásokkal. A két projekt egymás nélkül nem valósulhat meg, nagyon szorosan összefügg.

Főbb tervezett projektelemek:

  • „Csillagház” kialakítása – szolgáltatóház
  • „Csillag szolgáltató pont” kialakítása: fő funkciója: a szociális munkások irodája szegregált környezetben, továbbá mosási, fürdési lehetőség biztosítása
  • Az önkormányzat szociális bérlakás állományának növelése
  • Területrendezés, településkép javítása, játszótér kialakítása.

A két pályázat összesen közel 400 millió forint támogatást nyújt. Célja, hogy Sárosdon a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózását segítse, valamint a település egésze számára olyan programokat és szolgáltatásokat biztosítson, melyek segítik a társadalmi befogadás, integráció folyamatát.